ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


Az adatvédelmi- és adatkezelési szabályzat alkalmazása

A Kft. megnevezése: A.V. Ablak Kft.

A Kft. székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 47. 2. em. 2.
A szabályzat tartalmáért felelős személy: Devcsics Valéria ügyvezető
A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2018.május 25.


Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.
Adatvédelmi tisztviselő alkalmazási (kijelölési) kötelezettség kiterjed minden közhatalmi szervre vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat dolgoz fel), valamint egyéb olyan Kft.ekre, amelyek fő tevékenysége az egyének szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban kezelik.
A Kft. adatvédelmi tisztviselőt □ alkalmaz x nem alkalmaz
Adatvédelmi tisztviselő alkalmazása esetén:
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:


A szabályzat hatálya
E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed az A.V. Ablak Kft. vezetőire, munkatársaira és az összes alkalmazottra.
Dátum: Salgótarján, 2018. május 20.
…………………………………………….
Devcsics Valéria
ügyvezető

A szabályzat célja
E szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében az A.V. Ablak Kft (továbbiakban Kft.) egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését.
A Kft. tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a Kft. alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.


Lényeges fogalmak, meghatározások

 • A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  (Elsősorban az A.V. Ablak Kft, de adatkezelőnek minősülhet még az A.V. Ablak Kft-vel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy.)
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ;
  Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  (Személyes adat kapcsán érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Személyes adat kapcsán érintettnek tekintendő az a természetes személy, akire vonatkozó személyes adatot Adatkezelővel szerződő Ügyfél, vagy Munkavállaló bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. Szintén Személyes adat kapcsán érintett az a Munkavállaló, akire vonatkozó személyes adatot az A.V. Ablak Kft, mint munkáltató kezeli.
  Az Személyes adat kapcsán érintettek lehetnek: Ügyfelek, Munkavállalók és egyéb személyek.)
 • Nem személyes adat: bármely, személyes adatnak nem minősülő adat
  (Nem személyes adat kapcsán érintett: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező Kft., akire a nem személyes adat vonatkozik, vagy akivel az kapcsolatba hozható.
  A Nem személyes adat kapcsán érintettek lehetnek: Ügyfelek, Munkavállalók és egyéb személyek.)
 • Ügyfél: az a viszonteladó vagy vevő, aki Adatkezelő műanyag nyílászárókkal kapcsolatos szolgáltatásait igénybe veszi, azzal kapcsolatban érdeklődik, ajánlatot kér, ajánlatot tesz, vagy a honlapot egyéb célból használja. Az Ügyfelek lehetnek Személyes- vagy Nem személyes adat kapcsán érintettek.
  (Ha az A.V. Ablak Kft. weboldalát használja, az A.V. Ablak Kft-től érdeklődik, ajánlatot kér, ajánlatot tesz, vagy szerződést köt az A.V. Ablak Kft-vel, akkor Ön Ügyfélnek minősül. Ha az ilyen tevékenység során jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező Kft.et képvisel, akkor az minősül Ügyfélnek.)
 • Munkavállaló: A.V. Ablak Kft-vel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy.
 • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
Adatkezelő jelen szabályzatot – különös tekintettel, de nem kizárólagosan – az alábbiakban meghatározott jogszabályokkal összhangban alkotja meg:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR);
 • Magyarország Alaptörvénye;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.);
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egységes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Ektv.);
 • A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja Ügyfelek esetében:

 • Ügyfél által kért tájékoztatás megadása;
 • az Ügyfél – szerződés létrejöttéhez és a szerződés teljesítéséhez szükséges – azonosítása;
 • szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatok, információk és iratok begyűjtése, feldolgozása és a szerződésszerű teljesítés keretében történő felhasználása;
 • a szerződésszerű teljesítés dokumentálása;
 • a számlázáshoz szükséges információk nyilvántartása;
 • a további, jövőbeli szerződések létrejötte és teljesítése érdekében az Ügyfél által ismételten megadandó adatok körének minimalizálása;
 • az Ügyfél hozzájárulása esetén a hírlevél adatbázisba történő felvétel, illetve a
 • hírlevelek kiküldéséhez szükséges adatok nyilvántartása;
 • Statisztikai kimutatások készítése, illetve Adatkezelő marketing tevékenységének és honlapjának fejlesztése az ehhez kapcsolódó adatok kiértékelése útján (pl.: látogatók száma, feliratkozók száma, megrendelők száma, az Ügyfelek ezzel kapcsolatos tevékenysége a weboldalon, stb.).

Az adatkezelés célja Munkavállalók esetében:

 • a Munkavállaló – munkaszerződés létrejöttéhez és a munkaszerződés teljesítéshez szükséges – azonosítása;
 • az illetékes hatóságok felé a jogszabályok által előírt adatszolgáltatások és kifizetések, illetve egyéb munkaviszonyhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés irányelvei
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
A Kft. adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

Személyes adatok kezelése

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot illetve cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi. A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni.

Az adatkezelés jogszerűsége
A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.
Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.
Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.
A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.
A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését.

A kezelt adatok köre

Ügyfelek esetében:

A honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Ügyfél számítógépén. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment az Ügyfél honlapon végzett tevékenységéről, és lehetővé teszik az Ügyfél számítógépének azonosítását (a továbbiakban: tevékenységi adatok). A cookie-k használatáról az Ügyfelek a honlap használatakor külön értesítést kapnak, ami alapján lehetőségük van a cookie-k használatához való hozzájárulásra. A cookie-k elhelyezése a honlap egyes funkcióinak működéséhez is szükséges. A cookie-k elhelyezése nem okoz kárt számítógépében, és nem tartalmaz vírust.

A fent megjelölt tevékenységi adatok semmilyen módon nem kerülnek összekapcsolásra az Ügyfél által megadott, más adatokkal, illetve információkkal. A tevékenységi adatok zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerben kerülnek tárolásra, amelyekhez kizárólag az Adatkezelő, illetve az arra jogosult adatfeldolgozók rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, hogy a tevékenységi adatokat kizárólag a honlap fejlesztéséhez, marketing stratégia kidolgozásához és statisztikai kimutatások elkészítéséhez használja fel.

A honlap lehetőséget nyújt arra, hogy az Ügyfél közvetlenül kapcsolatba lépjen az A.V Ablak Kft-vel. Ennek során az Ügyfélnek az alábbi adatokat kell megadnia:

 Név;

 E-mailcím;

A fentiek mellett az Ügyfél megadhatja a telefonszámát is. Az A.V Ablak Kft műanyag nyílászárókkal kapcsolatos szolgáltatásainak igénybevétele az alábbi személyes, illetve nem személyes adatok megadása mellett lehetséges.

 Ügyfél neve;

 Ügyfél cégformája/ egyéb működési formája;

 Ügyfél adószáma;

 Ügyfél számlázási címe;

 Ügyfél Kiszállítási címe;
 Ügyfél kapcsolattartójának neve;
 Ügyfél kapcsolattartójának e-mail címe;
 Ügyfél kapcsolattartójának telefonszáma;
A szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok, információk és iratok (pl.: műszaki paraméterek, kivitelezési adatok stb.)
A fentiek mellett az Ügyfelek megadhatják még az alábbi – nem kötelező – adatokat:
 Az Ügyfél Megrendelőjének neve;
 Az Ügyfél Megrendelőjének kiszállítási címe, ha a kiszállításra egyedileg és nem az Ügyfél raktárába történik.

Munkavállalók esetében:
Az A.V. Ablak Kft a Munkavállalók és a munkaviszony vonatkozásában az alábbi adatokat kezeli:
 Név;
 Születési név;
 Születési hely, idő;
 Anyja neve;
 Lakcím;
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat – 11 / 17 oldal
 Tartózkodási hely;
 Adószám;
 Személyi igazolvány száma;
 Taj szám;
 Okmányok (személyi igazolvány, lakcím igazolvány, adókártya, Taj kártya, esetenként jogosítvány, képzettséget igazoló okmányok, Tb kiskönyv, Munkavállaló gyermekének Taj kártyája) másolata;
 bankszámlaszám;
 munkabérre, illetve bér- adó- és járulékfizetésre vonatkozó adatok;
 esetleges hatósági tájékoztatásban szereplő adatok.

Az adatkezelők és adatfeldolgozók köre
Adatkezelő: Az A.V. Ablak Kft részére átadott adatok feldolgozására, kezelésére, illetve a tárolt adatok megismerésére kizárólag az A.V. Ablak Kft, valamint A.V. Ablak Kft-vel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek jogosultak. Az adatkezelés során mindannyian csak az adatkezelés céljának megfelelően járhatnak el.
Adatfeldolgozó: Adatkezelő egyes jogszabályban és szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljesítése érdekében Adatfeldolgozókat alkalmaz.
Adatkezelő jogszabályban meghatározott könyvvezetési kötelezettségnek teljesítése érdekében az alábbi könyvelőt alkalmazza: TAMOL Kft. Könyvelő: Molnár Attiláné Székhely: 1035 Budapest, Szentendrei út 22. 5. em. 30. E-mail: molnarne@tamol.hu
Adatkezelő Könyvelő részére kizárólag a könyvvezetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat adja át. Könyvelő az így átadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig tárolja.

Az érintett személy hozzájárulása, feltételek
Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.
 Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni.
 Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
 Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

Azonosítást nem igénylő adatkezelés
Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni.
Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja.

Az érintett személy tájékoztatása, jogai
A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.
Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár. Ezeket az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az érintett a tervezett adatkezelésről jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában általános tájékoztatást kapjon.
Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani.
Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik,
Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

A személyes adatok felülvizsgálata
Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.
A Kft. vezetője által megállapított rendszeres felülvizsgálati határidő: 1 év.
A vizsgálatról készült dokumentumok 10 évig megőrzésre kerülnek.

Az adatkezelés folyamata
Az adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében megfelelő belső adatvédelmi szabályokat alkalmaz. Ez a szabályozás kiterjed az adatkezelő hatáskörére és felelősségére.
Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre, valamint hogy képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek.
Ezt a szabályozást az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatnak a figyelembevételével kell meghozni.
Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. E szabályzat alapján az egyéb belső szabályzatokat felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.
Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről. Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.

Az adatkezelő feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében

Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítani kell a szakmai felkészültséget a jogszabályoknak való megfeleléshez. Elengedhetetlen a munkatársak szakmai felkészítése és a szabályzat megismerése.

Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani jogszerű adatkezelést és adatfeldolgozást.

Az adatkezelésben érintett személy megfelelő tájékoztatása. Figyelni kell arra, hogy – ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, – kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárult.

Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni.

Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni és a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet.

Az adatkezelésben érintett személy főbb jogai a következők:
 a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;
 a személyes adatok helyesbítése;
 a személyes adatok törlése;
 a személyes adatok kezelésének korlátozása;
 a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás;
 az adathordozhatósághoz való jog.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz.

Át kell tekinteni a Kft. által végzett adatkezeléseket, biztosítani kell az információs önrendelkezési jog érvényesülését. Az érintett személy kérésére adatait késedelem nélkül törölni kell, amennyiben az érintett személy visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást.

Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, – meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve.

Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni. A hatásvizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelőnek konzultálnia kell a felügyeleti hatósággal.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu URL https://naih.hu koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Adatbiztonság
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Adatvédelmi incidens
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.
Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés
A Kft. a tevékenységéhez tartozó esetekben illetve ügyviteli és nyilvántartási célból személyes adatokat is kezelhet.
Az adatkezelés alapjául az érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott hozzájárulás szolgál. A részletes tájékoztatás – amely kiterjed az adatkezelés céljára, jogalapjára és időtartamára valamint az érintett személy jogaira – után az érintettet figyelmeztetni kell az adatkezelés önkéntes jellegére. Az adatkezeléshez való hozzájárulást írásban rögzíteni kell.

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja:

a Kft. tagjainak és munkavállalóinak adatkezelése, amely jogszabályi kötelezettségen alapul;

a Kft.tel megbízási jogviszonyban álló személyek adatkezelése kapcsolattartási, elszámolási és nyilvántartási célból;

a Kft.tel üzleti kapcsolatban álló más Kft.ek, intézmények és vállalkozások kapcsolattartói adatai, amelyek természetes személyek elérhetőségi és azonosítási adatai is lehetnek;
A fentiek szerinti adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségen alapul, másrészről pedig az érintett személy kifejezetten hozzájárult adatai kezeléséhez (például munkaszerződés céljából vagy weboldalon partnerként regisztrált, stb.)
A Kft.hez írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó – dokumentumok (például önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány, stb.) esetében az érintett személy hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után – további felhasználásra vonatkozó hozzájárulás hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni. A megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Az ügyviteli célú adatkezelés esetében a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és a nyilvántartásokban szerepelnek. Ezen adatok kezelése a kezelés alapjául szolgáló irat selejtezéséig tart.
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelést – annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, – évente felül kell vizsgálni, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés esetében is biztosítani kell a jogszabályoknak való megfelelést.

Egyéb célból történő adatkezelés
Amennyiben a Kft. olyan adatkezelést kíván végezni, amely ebben a szabályzatban nem szerepel, előzetesen ezen belső szabályzatát kell megfelelően kiegészíteni, illetve az új adatkezelési célnak megfelelő rész-szabályokat hozzákapcsolni.

Vegyes és záró rendelkezések

Adatkezelő jogosult az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítani. A szabályzat érdemi módosítása esetén az adatkezelés jogszerűségéhez – annak szükségessége esetén – a hozzájárulást Adatkezelőnek ismételten be kell szereznie. Az Adatkezelő a mindenkor hatályos Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot a honlapján teszi közzé.

Az Ügyfél és a Munkavállaló nem adhat át az Adatkezelőnek olyan adatot, ami harmadik
fél és/vagy az Adatkezelő jogát, illetve jogos érdekeit sérti.

Amennyiben az Ügyfél, vagy a Munkavállaló jogosulatlanul harmadik fél adatait adta meg, akkor Adatkezelő jogosult az Ügyfél, vagy a Munkavállaló jognyilatkozatát semmisnek tekinteni, illetve a megadott adatokat, és a hírlevélre történő feliratkozását törölni.
Jelen szabályzat 2018. május 20-án készült, 17 számozott oldalból áll és azt az A.V. Ablak Kft. adatkezelésének alapdokumentumaként elfogadta.
Az Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat 2018.május 25.én lép hatályba.

Salgótarján, 2018. május 20.